Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fotogaleria
Mapa dojazdu

Start

 

 - p1010006.jpg

Cele projektu

 

Celem strategicznym projektu jest zrównoważony rozwój Roztocza Środkowego i Południowego poprzez poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz polepszenie warunków życia i pracy jego mieszkańców. Cel jest zgodny ze strategią rozwoju województwa lubelskiego oraz strategiami rozwoju lokalnego (w tym strategii rozwoju gminy Lubycza Królewska oraz strategiami rozwoju powiatu zamojskiego i tomaszowskiego). Cel ten wpisuję się również w realizację Celu głównego RPO WL „Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu”.

 

Celami pośrednimi projektu są:

                        § zwiększenie atrakcyjności turystycznej Roztocza (w tym w szczególności Roztocza Południowego i Środkowego),

                        § poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie Roztocza (szczególnie w branżach związanych z turystyką i rekreacją),

                        § rozwój lokalnego rynku pracy (poprzez wzrost miejsc pracy w sektorach związanych z branżą turystyczną),

                        § rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego poprzez wykreowanie i wspólną promocję unikatowego produktu turystycznego.

 

Cele pośrednie projektu przyczyniają się do realizacji celów szczegółowych RPO WL, w szczególności celu 2 (Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju) oraz celu 3 (Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku).

Cele pośrednie będą możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji następujących celów szczegółowych (bezpośrednich), tj.:

                        § wykreowanie markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny bazującego na unikatowym dziedzictwie geologicznym Roztocza,

                        § stworzenie podstaw silnego partnerstwa na rzecz rozwoju geoturystyki w regionie,

                        § rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie kreowania i promowania niszowych produktów turystycznych w regionie,

                        § rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej Roztocza i województwa lubelskiego.

Cele szczegółowe zgodne są z celem osi priorytetowej VII RPO WL (Zwiększenie udziałów sektora kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmacnianie powiązań międzynarodowych regionu) i bezpośrednio nawiązują do celu Działania 7.2 (Wypromowanie wizerunku Lubelszczyzny jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej
Kamienny Las
Gmina Lubycza Królewska
Kolejowa 1
22-680 Lubycza Królewska
Tel.: 08 46 617 002
E-mail: gmina@lubycza.pl
strona: www.lubycza.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI